`ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು’: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನ ಮುಕ್ತ ಆವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓದಿ!

ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಲ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ…. ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದ `ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈಗ, ೧0 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಡಲು ಸಂತೋಷ- ದುಃಖ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದುಃಖ.

"`ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು’: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನ ಮುಕ್ತ ಆವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓದಿ!"