ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮ: ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ

ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ರೇಡಿಯೋ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ. ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚಿರಿ. 
[issuu width=420 height=297 backgroundColor=%23222222 documentId=120531155146-9a7a4529767d4d53b439980d6bce2232 name=transit_of_venus_ncra_kannada_lowres username=beluru tag=sankrama unit=px v=2]
This work is licensed under a Creative Commons (Attribution – Non Commercial – ShareAlike) License. Please share / print / photocopy / distribute this work widely, with attribution to N.C.R.A., under this same license. This license is granted for non-commercial use only. Contact us for modifications.
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *